Algemene voorwaarden Daniëlle van Dongen

ARTIKEL 1 INTRODUCTIE

Daniëlle van Dongen (hierna: “ik, mij, mijn”) is een eenmanszaak, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74624385. Mijn BTW nummer is: NL001771204B23.

E-mail:                   info@daniellevandongen.nl

Telefoon:              +31 6 28337518

Schriftelijk:          Ijburglaan 397, 1086 ZJ, Amsterdam

ARTIKEL 2 DEFINITIES

2.1.         De volgende woorden hebben – voor deze voorwaarden – de volgende betekenis: 

a. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

b. Jij, je, jouw: de natuurlijk persoon of rechtspersoon (i.e. opdrachtgever) die met Daniëlle van Dongen een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;

c. Opdracht: de dienstverlening zoals die door partijen is overeengekomen;

d. Overeenkomst: iedere door Daniëlle van Dongen aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten;

e. Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post of e-mail;

f. Zakelijke opdrachtgever: de opdrachtgever die geen Consument is.

 

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID / AANBOD

3.1.        Mijn Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst van, bij of met mij en alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens mij.

3.2.        Jouw Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing. Deze worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht je jouw Algemene Voorwaarden van toepassing verklaren, dan zal ik jou direct laten weten (per e-mail of op andere wijze) dat mijn eigen voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zullen zijn.

3.3.        Samen kunnen we altijd – in goed overleg – afspraken maken die afwijken van deze voorwaarden. Deze afspraken zijn alleen geldig indien ze schriftelijk zijn vastgelegd. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn.

3.4.        Oriënterende communicatie – voorafgaande aan een potentiële opdracht – is vrijblijvend en creëert geen verplichtingen voor partijen.

3.5.        Al mijn offertes zijn 14 kalenderdagen geldig na datum van verzending, tenzij er iets anders staat aangegeven.

3.6.        Ik mag deze voorwaarden, op ieder moment, eenzijdig, wijzigen of aanvullen. De Consument heeft dan het recht om een bestaande overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden, indien er sprake is van een ingrijpende wijziging van de Algemene Voorwaarden.

3.7.        Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden ingeschakeld. Artikelen 7:404 BW en 7:407, lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

ARTIKEL 4 HOE KOMT ONZE OVEREENKOMST TOT STAND?

4.1.        Wij gaan pas een samenwerking met elkaar aan (“er komt dus pas een overeenkomst tot stand”) op het moment dat:

a. de Consument per e-mail een duidelijk akkoord heeft gegeven en ik dit akkoord heb ontvangen. Ik stuur jou (binnen 14 dagen) een bevestiging hiervan.

b. de Zakelijke opdrachtgever de Overeenkomst van Opdracht (schriftelijk contract) heeft ondertekend en ik de ondertekende overeenkomst in goede orde heb ontvangen. Of per e-mail een duidelijk akkoord heeft gegeven en ik dit akkoord heb ontvangen. Ik stuur jou (binnen 14 dagen) een bevestiging hiervan.

4.2.         Na de aanvaarding van de Overeenkomst voor fotografie ontvangt de Zakelijke opdrachtgever een factuur voor aanbetaling op basis van een derde van het overeengekomen bedrag.

4.3.        Nadat jij mijn aanbod hebt aanvaard, kan je niet zomaar – zonder mijn schriftelijke toestemming – de opdracht wijzigen (dit betreft ook kleine wijzigingen, of wijzigingen die slechts op ondergeschikte punten afwijken van mijn offerte). Indien jij aan mij hebt laten weten de opdracht te willen wijzigen, gaan we naar de mogelijkheden kijken. Ik ben echter nooit verplicht om een voorgestelde wijziging te accepteren.

4.4.
        Indien er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in een offerte of aanbod staat, ben ik natuurlijk niet aan deze fout gebonden.

4.5.
        Indien ik een datum voor oplevering heb aangegeven of er sprake is van een tijdschema, geldt deze datum of het tijdschema slechts als uitgangspunt. Ik kan de oplevering altijd uitstellen, indien zich er omstandigheden voordoen waardoor ik de deadline – redelijkerwijs – niet kan halen. Uiteraard zal ik je hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

ARTIKEL 5 UITVOERING

5.1.        Natuurlijk doe ik altijd mijn uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Door de aard van mijn werk, kan ik jou echter nooit beloven dat er een bepaald (gewenst) resultaat wordt behaald.

5.2.        Ik kan pas echt goed mijn werk doen indien wij nauw samenwerken. Ik heb dan ook op sommige momenten jouw onverdeelde aandacht en medewerking nodig. Zo kan het voorkomen dat ik informatie, gegevens, materialen nodig heb of op andere wijze jouw medewerking kan gebruiken. Je dient in ieder geval:

a. ervoor te zorgen dat alle content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

b. Voorbeeld: binnen 5 werkdagen te reageren op een vraag of een verzoek om medewerking;

Indien je niet meewerkt of op andere wijze de uitvoering van de opdracht belemmert, mag ik besluiten om mijn werkzaamheden tijdelijk stop te zetten.

5.3.        Zakelijke opdrachtgever zal in overleg met mij in geval van fotografie voor een geschikte locatie zorgen. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, komen deze voor rekening van opdrachtgever. Zakelijke opdrachtgever neemt contact op met desbetreffende locatie teneinde de locatie te boeken. Tenzij anders is afgesproken.

5.4.         Het kan voorkomen dat ik besluit om een derde partij in te schakelen. Natuurlijk ben ik altijd zorgvuldig en vraag ik jou hiervoor – voorafgaand – om toestemming. Desondanks ben ik niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden. Eventuele kosten voor deze derden zijn voor jouw rekening, tenzij jij een Consument bent.

5.5.        Goede communicatie is belangrijk. Ik maak vaak gebruik van (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, app, skype, zoom e.d. Natuurlijk probeer ik zo vertrouwelijk mogelijk met jouw informatie om te gaan. Het kan echter voorkomen – door de aard van deze communicatiemiddelen – dat er iets fout gaat. Je begrijpt en accepteert de risico’s verbonden aan deze communicatiemiddelen.

 

ARTIKEL 6 UITVOERING

6.1.         Ik hanteer, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

6.2.
        Ik lever fotobestanden, na betaling, ongeveer 2 weken na de shoot aan.

6.3.
        Bij een fotoshoot worden de foto’s eerst getoond en daarna geleverd via Google Drive. De Zakelijke opdrachtgever heeft 7 dagen om de foto’s uit te kiezen en door te geven. Daarna te downloaden zodra deze zijn geupload door mij.

6.4.
        De fotobestanden worden in een mix van kleur en zwart-wit geleverd, naar mijn inzicht en keuze.


ARTIKEL 7 BETALEN

7.1.        Ik stuur aan jou een (elektronische) factuur. Je stemt in met (elektronische) facturatie.

7.2.        Je dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben betaald.

7.3.        Indien je niet op tijd (of niet volledig) betaalt, zal ik je 1 keer een herinnering sturen en je nog een extra termijn van 14 dagen geven om aan jouw verplichtingen te voldoen. Indien je ook binnen deze termijn niet betaalt, verkeer je direct in verzuim. Ik mag dan o.a. vertragingsschade vorderen en de wettelijke rente. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor jouw rekening. Ik hoef niet aan te tonen dat ik deze kosten ook daadwerkelijk hebben gemaakt.

7.4.        De Zakelijke opdrachtgever dient de factuur te betalen zonder korting, verrekening of opschorting.

7.5.        Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere onkosten (zoals reiskosten). Voor Consumenten zijn alle prijzen inclusief BTW.

7.6.        Ik mag mijn prijzen aanpassen. Alle veranderingen zullen van te voren worden aangekondigd op de website of per e-mail. Indien binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst met jou – Consument – de prijs wordt verhoogd, heb jij het recht de Overeenkomst te ontbinden.

7.7.        Artikel 6.6. van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals die ter zake van BTW.

7.8.        Voor spoedopdrachten of opdrachten die in het weekend worden uitgevoerd, mag ik een toeslag vragen.

7.9.        Bij langlopende overeenkomsten stuur ik maandelijks een factuur.

 

ARTIKEL 8 EINDE / ANNULEREN

8.1.        Bij langlopende opdrachten (opdrachten met een looptijd van 6 maanden of langer) mag er – na de initiële looptijd – worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

8.2.        De Zakelijke opdrachtgever mag een opdracht van bepaalde tijd niet opzeggen, tenzij partijen samen andere afspraken maken.

8.3.        Indien de Consument – uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerst geplande werkzaamheden – aangeeft de opdracht te willen annuleren (waaronder het wijzigen van een datum wordt begrepen), heeft de Consument 2 mogelijkheden:

a. De datum van de geplande werkzaamheden te wijzigen in onderling overleg met mij;

b. De opdracht kosteloos te annuleren. Je dient de door mij al gedane werkzaamheden en de reeds gemaakte kosten te vergoeden.

8.4.       Bij annulering van de overeenkomst voor fotografie 1 maand tot 2 weken door Zakelijke opdrachtgever breng ik 85% van de kosten in rekening.

8.5.      Bij annulering van de overeenkomst voor fotografie minder dan 2 weken door Zakelijke opdrachtgever breng ik 100% van de kosten in rekening. Uiteraard mag ik hiervan – ten gunste van jou – afwijken indien ik dit, gezien de bijzondere omstandigheden, redelijk vind. 

8.6.       Indien de Consument – uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerst geplande werkzaamheden – aangeeft de opdracht te willen annuleren (waaronder het wijzigen van een datum wordt begrepen), heeft de Consument 2 mogelijkheden:

a)        De datum van de geplande werkzaamheden te wijzigen in onderling overleg met mij;

b)
       De opdracht kosteloos te annuleren. Je dient de door mij al gedane werkzaamheden en de reeds gemaakte kosten te vergoeden.

8.7.        Bij annulering door een Consument binnen 7 dagen maar voor 72 uur voor aanvang van de eerst geplande werkzaamheden wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht, zijnde een redelijke vergoeding voor door mij geleden verlies en / of gederfde winst.

8.8.   
    Bij annulering door een Consument binnen 72 uur voor aanvang van de eerst geplande werkzaamheden wordt 80% van de totale kosten in rekening gebracht. Uiteraard mag ik hiervan – ten gunste van jou – afwijken indien ik dit, gezien de bijzondere omstandigheden, redelijk vind.

 

ARTIKEL 9 KLACHTEN / AANSPRAKELIJKHEID

9.1.        Ik vind het uiteraard belangrijk dat jij tevreden bent met mijn dienstverlening. Indien je toch niet tevreden bent, kan je een klacht indienen per e-mail naar info@daniellevandongen.nl. Je dient jouw klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven zodat ik genoeg informatie heb om jouw klacht te onderzoeken en een (onderbouwde) reactie te kunnen geven.

9.2.
        Je dient jouw klacht zo snel mogelijk in te dienen. Een Zakelijke opdrachtgever dient zijn klacht in ieder geval binnen 30 dagen na het einde van de overeenkomst in te dienen, daarna vervalt het recht op klagen. Indien de Zakelijke opdrachtgever een klacht indient (bijvoorbeeld over een factuur) betekent dit niet dat de Zakelijke opdrachtgever zijn betaling mag uitstellen.

9.3.        Ik zal binnen 14 werkdagen reageren op een klacht. Indien ik de klacht gegrond acht, probeer ik met een redelijke oplossing te komen.

9.4.        Indien er iets verkeerd is gegaan, is dit natuurlijk heel vervelend. Samen zullen we proberen naar een oplossing te zoeken. Ik ben echter alleen aansprakelijk voor directe schade, die veroorzaakt is door een toerekenbare tekortkoming aan mijn zijde. Indirecte schade (zoals reputatieschade, gederfde winst, gevolgschade, e.d.) of schade als gevolg van een omstandigheid die niet aan mij kan worden toegerekend, komt niet voor mijn rekening. Je zal deze schade dus zelf moeten dragen.

9.5.        Indien ik toch aansprakelijk wordt gesteld, is deze aansprakelijkheid – altijd en overal – beperkt tot het bedrag dat via de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico. Indien de verzekeraar niet uitkeert, is de volledige aansprakelijkheid beperkt tot de (laatst toegezonden) factuur aan jou, met – te allen tijde – een maximum van EUR 1000,-.

9.6.        De beperkingen m.b.t. de aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant.

9.7.        Iedere vordering en / of claim, verjaart binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1.        Alles dat ik lever, blijft eigendom van mij totdat jij al jouw verplichtingen volledig bent nagekomen.

10.2.
        Je moet alles doen wat je redelijkerwijs kan doen om mijn eigendommen veilig te stellen.

10.3.       Je mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet verpanden of op een andere manier bezwaren.

ARTIKEL 11 INTELLECTUEEL EIGENDOM

11.1.        Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de overeenkomst komen toe aan mij, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

11.2.       Alle intellectuele eigendomsrechten op coachings en/of ander materiaal, rusten bij mij. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij is het jou niet toegestaan gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte coachings en/of overige materialen te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

ARTIKEL 12 AUTEURSRECHT

12.1        Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van mij, tenzij anders overeengekomen.

12.2        Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten bij mij.

12.3        Ik behoud me het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden waaronder, niet uitsluitend de eigen website, voor social media-updates en op eigen social mediakanalen, in promotioneel drukwerk zoals flyers en posters, ter inzending en deelname aan wedstrijden, voor publicatie in (online) tijdschriften en nieuwsbladen en ter levering aan derden, waaronder het leveren van de werken aan leveranciers. Ik behoud me daarnaast het recht voor de werken te verkopen.

12.4       Opdrachtgever verkrijgt van mij een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken in huiselijke kring en op eigen social mediakanalen, ter verstrekking aan derden ten behoeve van publicatie in een (online) tijdschrift of nieuwsblad, ter inzending van wedstrijden en aan overige derden zoals leveranciers, waarbij in alle gevallen de naam van mij dient te worden vermeld. Bij openbaarmaking van de foto’s op eigen social media kanalen dient mijn naam te worden vermeld. Mijn naam dient vermeld te worden als ‘Daniëlle van Dongen’.

12.5        Ik lever alleen nabewerkte fotobestanden en levert nooit onbewerkte bestanden of RAW-bestanden van de foto’s. Ik geeft ook geen inzage in niet- geleverde werken.


ARTIKEL 13 OVERIG

13.1.        Op deze Algemene Voorwaarden en al mijn werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing.

13.2.        Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen aan de tafel zitten om tot een oplossing te zoeken. Mochten we er echt samen niet uitkomen, dan kunnen we naar de rechter. De bevoegde rechter in Amsterdam zal dan kennisnemen van ons geschil.

13.3.       Als een bepaling uit de overeenkomst en / of deze Algemene Voorwaarden nietig / vernietigbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de overeenkomst en / of Algemene Voorwaarden gewoon in stand.